Veelgestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen over Grenzeloos actief.

 • 1. Wat is de doelstelling van het programma?

  Het kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen met een beperking makkelijk en dichtbij kan sporten en bewegen. Hoewel het realiseren van passend sport- en beweegaanbod (voor mensen met een beperking) een lokale en regionale verantwoordelijkheid is, stimuleert en ondersteunt het kabinet de verbinding tussen gemeenten en andere lokale partijen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de diverse reeds bestaande programma’s, zoals Sport en Bewegen in de Buurt, en netwerken als de reguliere sport, de zorg en de sociale netwerken die zijn opgezet in het kader van de decentralisaties.

 • 2. Hoe wil de minister de doelstelling bereiken?

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven de bovenstaande doelstelling te willen stimuleren en faciliteren met het programma genaamd Grenzeloos actief. Door het aansluiten bij of opzetten van een regionale netwerkstructuur kan er een duidelijke match ontstaan tussen de vraag naar sport- en beweegaanbod en het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking. Door in te zetten op het versterken van sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders wil het kabinet er aan bijdragen dat er passend lokaal en regionaal sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking wordt aangeboden en de verbinding wordt gemaakt met domeinen als zorg, welzijn, wmo en onderwijs.

   

  Het beoogde resultaat is een landelijk dekkende structuur van ongeveer 43* regionale samenwerkingsverbanden waar vraag en aanbod gematched wordt en dat in 2019 zelfstandig gecontinueerd kan worden. Daarnaast is het beoogde resultaat een verbetering van het sport- en beweegaanbod op 430** locaties.

   

  *Dit betreft het aantal wmo-regio’s. Gemeenten kiezen uiteindelijk zelf, op pragmatische wijze, voor de schaalgrootte van een regionaal samenwerkingsverband.

    

  ** Gebaseerd op 43 regionale samenwerkingsverbanden met gemiddeld tien locaties met verbeterd sportaanbod.

 • 3. Met welke partijen heeft de minister van VWS afspraken gemaakt rondom Grenzeloos actief?

  De partnerorganisaties NOC*NSF, MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en het Kenniscentrum Sport (voorheen NISB en Stichting Onbeperkt Sportief) geven uitvoering aan het programma Grenzeloos actief.

   

  De partijen zetten zich er voor in dat na 2018 mensen met een beperking die willen sporten of bewegen een passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.

 • 4. Wie is de beoogde doelgroep?

  Het kabinet ontwikkeld een nieuw gehandicaptenbeleid om verder in te zetten op integratie en participatie van mensen met een beperking binnen de samenleving. Onder de doelgroep worden mensen verstaan met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

   

  Onder lichamelijke beperking wordt zowel een motorische als een visuele en/of auditieve beperking verstaan. Landelijk hebben ruim 1,6 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 12 tot en met 79 jaar een matige of ernstige beperking.

   

  De doelgroep die uiteindelijk van dit programma profiteert zijn mensen met een beperking voor wie sport- en beweegaanbod niet aansluit bij hun behoeften. Uit onderzoek van Mulier Instituut en RIVM blijkt dat met name de personen met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief en visueel) en chronisch zieken een achterstand hebben wat betreft sport- en beweegdeelname. Echter uit de praktijk blijkt er ook vraag te zijn onder de doelgroep met gedragsproblematiek, autisme en personen die zich binnen de GGZ begeven.

   

  • mensen met een verstandelijke beperking (‘begrijpen’);
  • mensen met een motorische beperking (‘bewegen’);
  • mensen met een visuele beperking (‘zien’);
  • mensen met een auditieve beperking (‘horen’);
  • mensen met een chronische aandoening;
  • mensen met een psychosociale aandoening.

   

  Zie hier het onderzoeksrapport van het SOS en het Mulier Instituut (2 oktober 2013). 

 • 5. Hoe ziet de verbinding tussen het programma Grenzeloos actief en het programma Sport en Bewegen in de Buurt eruit?

  Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (2012- 2018) draagt de minister bij aan een gezonde en actieve samenleving door mensen meer kansen te bieden om te sporten en bewegen. Hoewel het programma in principe voor iedereen is, ook voor mensen met een beperking, wordt geconstateerd dat het programma onvoldoende ten gunste komt van deze doelgroep. Binnen de Brede impuls combinatiefunctie (buurtsportcoaches) en de sportimpuls komt er meer aandacht voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

   

  Voor meer informatie over Sport en Bewegen in de Buurt kunt u terecht op www.sportindebuurt.nl.

 • 6. Hoe wordt de kennis over sporten en bewegen voor mensen met een beperking verrijkt en inzichtelijk gemaakt?

  Het blijkt dat kennis over de doelgroep bij gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere organisaties vaak onvoldoende is. Tevens blijkt dat het beschikbare aanbod van kennis, en producten en diensten niet voldoende wordt gevonden waardoor men zelf het wiel gaat uitvinden. Uitwisseling van feiten en cijfers, maar ook van goede voorbeelden moeten zorgen voor meer inzicht in behoeften en belemmeringen van mensen met specifieke beperkingen. Vanuit het programma wordt ingezet op:

    

  • feiten en cijfers van de doelgroep mensen met een handicap;
  • inzicht in bestaand passend aanbod voor verschillende beperkingen;
  • overzicht van producten en diensten, zoals opleidingen, goede voorbeelden, trainingsmethodieken;
  • inzicht in de bereikbaarheid van specifieke doelgroepen.

   

  De bestaande kennis en informatie wordt uiteindelijk gebundeld bij het Kenniscentrum Sport en verspreid via allesoversport.nl.

 • 7. Zijn er financiële mogelijkheden binnen het programma Grenzeloos actief?

  VWS stelt 6,6 miljoen euro beschikbaar voor het programma Grenzeloos actief dat specifiek gericht is op mensen met een beperking. Daarvoor is 2 miljoen bestemd voor de vervoersregeling. Daarnaast draagt de minister met het programma Sport en Bewegen in de Buurt bij aan een gezonde en actieve samenleving door mensen meer kansen te bieden om te sporten en bewegen.

   

  Samenwerkingsverbanden

  Er is een stimuleringsbudget beschikbaar voor ondersteuning van ongeveer 43* regionale samenwerkingsverbanden met als doel het opzetten, uitbreiden en versterken van het samenwerkingsverband waar vraag en aanbod gematched wordt. Het beoogde resultaat is een landelijk dekkende structuur dat in 2019 zelfstandig gecontinueerd kan worden. Per regio wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande netwerken binnen aanpalende sectoren, zoals zorg, revalidatie, onderwijs, welzijn, sport, sociale netwerken van de diverse decentralisaties. In aansluiting op de decentralisaties kan sporten en bewegen als kansrijk middel dienen. Over het in aanmerking komen van het stimuleringsbudget wordt u nader geïnformeerd.

   

  Meer informatie over de samenwerkingsverbanden aangepast sporten. 

   

  *Dit betreft het aantal wmo-regio’s. Gemeenten kiezen uiteindelijk zelf, op pragmatische wijze, voor de schaalgrootte van een regionaal samenwerkingsverband.

   

  Sport- en beweegaanbod

  Er is een stimuleringsbudget beschikbaar voor het verbeteren van sport- en beweegaanbod op 430* locaties binnen de regio’s. Op basis van de vraag vanuit de doelgroep en de interesse en het aanbod van de sport- en beweegaanbieder wordt in de regio maatwerk geleverd. Uitgangspunten zijn o.a. duurzame meerjarenplannen, met aandacht voor de kwaliteit en het kader, en samenwerking met partijen uit de buurt en/of ondersteuning en fondsen die zich inzetten voor de doelgroep.

   

  *Gebaseerd op 43 regionale samenwerkingsverbanden met gemiddeld tien locaties met verbeterd sportaanbod.

   

  Versterking van het programma

  De doelstelling van het programma Grenzeloos actief wordt breder omarmd. Met de relevante partijen die niet direct bij de uitvoering betrokken zijn, is er afstemming over de inhoud van het programma en de rol daarin. Het gaat om partijen zoals onder andere de PO raad, het Fonds Gehandicaptensport, Revalidatie Nederland, Ieder(in) en de Cruyff Foundation.

   

  Het Fonds Gehandicaptensport en NutsOhra hebben middelen beschikbaar gesteld voor het verder uitrollen het digitale platform (website en app) van het concept Uniek Sporten. Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie, dan kunt u zich melden bij Arjo Wijnhorst.

   

  Toekennen stimuleringsbudget

  Voor het al dan niet toekennen van de aanvraag wordt de volgende cyclus gehanteerd op basis van de aanvraagdatum:

  • Sport- en beweegaanbieders die het aanvraagformulier voor 1 januari invullen worden voor 1 maart geïnformeerd over het al dan niet toekennen van het stimuleringsbudget.
  • Sport- en beweegaanbieders die het aanvraagformulier voor 1 april invullen worden voor 1 juni geïnformeerd over het al dan niet toekennen van het stimuleringsbudget.
  • Sport- en beweegaanbieders die het aanvraagformulier voor 1 juli invullen worden voor 1 september geïnformeerd over het al dan niet toekennen van het stimuleringsbudget.
  • Sport- en beweegaanbieders die het aanvraagformulier voor 1 oktober invullen worden voor 1 december geïnformeerd over het al dan niet toekennen van het stimuleringsbudget.

   

  Het aanvraagformulier voor het stimuleringsbudget is hier te vinden. 

   

  Zie hier hoe het aanvraagformat eruit ziet om in aanmerking te komen voor het stimuleringsbudget. 

 • 8. Hoe verhoudt het programma Grenzeloos actief zich met eerdere VWS programma’s?

  Naast het programma Sport en Bewegen in de Buurt (2012-2018) heeft de minister de afgelopen jaren met de programma’s Special Heroes, Revalidatie, Sport en Bewegen en Zo kan het ook! een specifiek deel van de groep mensen met een beperking bereikt via de vindplaatsen. De subsidies vanuit VWS voor Special Heroes en Revalidatie, Sport en Bewegen zijn eind 2015 afgelopen en binnen Grenzeloos actief geborgd. Meer informatie over de programma’s is te vinden via specialheroes.nl.

 • 9. Wat is de looptijd van het programma?

  Het sport- en beweegbeleid met de titel Grenzeloos actief maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk loopt tot en met 2018. De partijen zetten zich er voor in dat na 2018 mensen met een beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt hebben.

 • 10. Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

  Voor ondersteuning kunt u terecht bij de partner organisaties NOC*NSF, MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten en Sportkracht12. Ga hiervoor naar de contactpagina.