Programma

Grenzeloos actief maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk!

Doel

Het beoogde doel van Grenzeloos actief is dat er in 2019 een landelijk dekkende structuur is van ongeveer 43 regionale samenwerkingsverbanden dat zelfstandig gecontinueerd kan worden. Hier wordt de vraag naar en het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking gematcht. Daarnaast is het sport- en beweegaanbod op 430 locaties verbeterd. Dit is gebaseerd op de 43 regionale samenwerkingsverbanden met gemiddeld tien locaties met verbeterd sport- en beweegaanbod.

Voor een succesvolle uitvoering van Grenzeloos actief bundelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de krachten met: NOC*NSF, MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM, Sportkracht 12 en Kenniscentrum Sport. 

Pijlers

Het programma bestaat uit vier sterk samenhangende pijlers. Per pijler zijn deels verschillende uitvoeringspartijen betrokken.

 • Regionale samenwerkingsverbanden

  De pijler regionale samenwerkingsverbanden heeft als doel een landelijk dekkende structuur van ongeveer 43* regionale samenwerkingsverbanden te creëren dat in 2019 zelfstandig gecontinueerd kan worden. Door in te zetten op een regionale netwerkstructuur kan er een duidelijke match ontstaan tussen de vraag naar en het beschikbare sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. Een samenwerkingsverband komt tot stand door met maatwerk binnen de regio bestaande structuren op lokaal niveau te verbinden en te versterken. Bij bestaande netwerken kun je denken aan sectoren, zoals zorg, revalidatie, onderwijs, welzijn, sport, sociale netwerken van de diverse decentralisaties. In aansluiting op de decentralisaties kan sporten en bewegen als kansrijk middel dienen.

   

  Een goed voorbeeld hiervan is Uniek Sporten. Het samenwerkingsverband uit de regio Arnhem en Nijmegen wil mensen met een beperking structureel laten sporten en bewegen. De coördinatoren werken nauw samen met partijen, zoals overheden, zorg en onderwijs, in de regio. Dit heeft gezorgd voor een stijging van tien procent van de sportparticipatie in Arnhem.

   

  *Dit betreft het aantal wmo-regio’s. Gemeenten kiezen uiteindelijk zelf, op pragmatische wijze, voor de schaalgrootte van een regionaal samenwerkingsverband. Deze kaart geeft een overzicht van de 43 Wmo-regio's. Een overzicht van gemeenten per Wmo-regio vindt u in deze lijst. 

   

  Hoe vinden mensen met een beperking de weg naar sport en bewegen?

   

  Meer weten over het stappenplan? Klik hier voor het stappenplan regionale samenwerking.

   

  Handige tools voor regionale samenwerkingsverbanden 

  Klik hier voor de veelgestelde vragen regionale samenwerkingsverbanden (pijler 1).

  Klik hier voor de presentatie van de voorlichtingsbijeenkomsten voorjaar 2017 en de presentaties van de voorlichtingsbijeenkomsten juni 2017:

  Download de factsheet voor gemeenten. 

  Klik hier voor een profiel van een buurtsportcoach aangepast sporten/gehandicaptensport. 

  Hieronder vindt u een presentatie voorlichtingsbijeenkomst mei 2016 en enkele praktijkvoorbeelden van de voorlichtingsbijeenkomsten 2016: 

 • Feiten en cijfers

  Het blijkt dat vraag naar en aanbod van sport en bewegen voor mensen met een beperking niet altijd goed op elkaar aansluit. Daarnaast is bij gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere organisaties kennis over de doelgroep vaak nog onvoldoende. Het beschikbare aanbod van kennis, producten en diensten niet voldoende gevonden waardoor men zelf het wiel gaat uitvinden. Uitwisseling van feiten en cijfers, maar ook van goede voorbeelden moeten zorgen voor meer inzicht in behoeften en belemmeringen van mensen met specifieke beperkingen. Vanuit het programma wordt ingezet op:

   

  • Feiten en cijfers van de doelgroep mensen met een beperking;
  • Inzicht in bestaand passend aanbod voor verschillende beperkingen;
  • Overzicht van producten en diensten, zoals opleidingen, goede voorbeelden, trainingsmethodieken;
  • Inzicht in de bereikbaarheid van specifieke doelgroepen.

   

  De bestaande kennis en informatie wordt uiteindelijk gebundeld bij het Kenniscentrum Sport en verspreid via allesoversport.nl.

   

  Kenniscentrum Sport en Mulier instituut hebben zes factsheets ontwikkeld met feiten en cijfers over sport- en beweegdeelname, motieven, belemmeringen en tips om mensen met een beperking te bereiken. De factsheets zijn ingedeeld naar mensen met een chronische aandoening, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en kinderen met een beperking

 • Programma Sport en Bewegen in de Buurt

  Het programma Sport en Bewegen in de Buurt draagt bij aan een gezonde en actieve samenleving door passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod dichtbij mogelijk te maken. Er komt meer aandacht binnen dit programma voor mensen met een beperking door specifiek in te zetten op het sporten en bewegen van deze doelgroep via de Sportimpuls en de inzet van buurtsportcoaches. Om dit te bereiken worden de volgende stappen gezet:

   

  • Erkende interventies gericht op of geschikt voor mensen met een beperking worden beter onder de aandacht gebracht bij Sportimpuls aanvragers.
  • De kennis van lokale adviseurs over gehandicaptensport wordt versterkt, zodat kansrijke Sportimpuls initiatieven goed ondersteund worden.
  • In bijeenkomsten en communicatieproducten van het programma komt extra aandacht voor mensen met een beperking.
  • De partners informeren en stimuleren gemeenten om al dan niet gezamenlijk buurtsportcoaches in te zetten ten behoeve van de gehandicaptensport.
  • De kwaliteitimpuls zorgt voor de kennisontwikkeling van de buurtsportcoaches.
 • Versterken sport- en beweegaanbod

  Om de mismatch tussen de behoefte vanuit de doelgroep en het sport- en beweegaanbod te verbeteren wordt, naast het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden, het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking versterkt. Er is een stimuleringsbudget beschikbaar voor het (op maat) verbeteren van sport- en beweegaanbod binnen de regio’s. Er wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij ondersteuning van sport- en beweegaanbieders vanuit het programma Sport en Bewegen in de Buurt en ondersteuning vanuit andere partijen zoals fondsen die zich inzetten voor de doelgroep. Dit resulteert in duurzame meerjarenplannen en activiteiten van sport- en beweegaanbieders met aandacht voor kwaliteit, kader en accommodatie.

   

  Een voorbeeld van een sportaanbieder die het aanbod voor mensen met een beperking duurzaam en kwalitatief aanbiedt is Atletiekvereniging Sprint Breda. Lees het praktijkvoorbeeld van No limits gym in Nieuwerkerk aan den IJssel over het inzetten van het sportstimuleringsbudget. VC Hoofddorp deed een aanvraag voor het sportstimuleringsbudget om een zitvolleybal tak op te zetten. En rolstoelbasketbalvereniging Early Bird in Purmerend zette het sportstimuleringsbudget in voor drie clinics om mensen kennis te laten maken met rolstoelbasketbal. 

   

  Toekennen stimuleringsbudget

  Voor het al dan niet toekennen van de aanvraag wordt de volgende cyclus gehanteerd op basis van de aanvraagdatum:

  • Sport- en beweegaanbieders die het aanvraagformulier voor 1 januari invullen worden voor 1 maart geïnformeerd over het al dan niet toekennen van het stimuleringsbudget.
  • Sport- en beweegaanbieders die het aanvraagformulier voor 1 april invullen worden voor 1 juni geïnformeerd over het al dan niet toekennen van het stimuleringsbudget.
  • Sport- en beweegaanbieders die het aanvraagformulier voor 1 juli invullen worden voor 1 september geïnformeerd over het al dan niet toekennen van het stimuleringsbudget.
  • Sport- en beweegaanbieders die het aanvraagformulier voor 1 oktober invullen worden voor 1 december geïnformeerd over het al dan niet toekennen van het stimuleringsbudget.

   

  Een voorbeeld van het aanvraagformulier voor het stimuleringsbudget is hier te vinden. 

   

  Zie hier hoe de aanvraagprocedure en het aanvraagformat eruit zien om in aanmerking te komen voor het stimuleringsbudget.

   

  Denk je dat het stimuleringsbudget interessant is voor jou of voor een vereniging in je omgeving? Download de flyer en stuur 'm door. 

  Meer weten over passend sport- en beweegaanbod? Download de factsheet die is ontwikkeld voor het Kenniscafe Live Grenzeloos actief - Samen voor Goud.